۱۳۹۱ مرداد ۲۱, شنبه

دعای خر ملا : ملا جان, ما را از شر حزب کمونیست کاغذی محفوظ نگهداردعای خر ملا نصرالدین : ملا جان, ما را از شر حزب کمونیست کاغذی محفوظ نگهدار

 پس از آنکه ملا نصرالدین و خرش طی یک حادثه از هم جدا شدند و خر ملانصرالدین به دنبال ملا , دربدر این شهر و آن شهر گشت عاقبت در زیر باران شدید به شهر کلن رسید و دید که مبارزین حزب کمونیست کاغذی در زیر چادری ایستاده اند که در هر گوشه آن پرچم حزب کمونیست کاغذی را آویزان کرده اند که البته خر ملا می دانست که حزب کمونیست کاغذی که در شعارش اساس سوسیالیسم انسان است پس بنابراین ربطی به حیوانات و خر ملا ندارد نفسی راحت کشید که اساس سوسیالیسم آنها حیوان نیست وگرنه وسط پرچم حزب کمونیست کاغذی یک عکس خر هم می کشیدند تا بگویند ملا نصرالدین هم هوادار حزب ماست تا بتوانیم به تنهایی به قدرت سیاسی برسیم و بر آن تکیه بزنیم و وعده سرخرمن بدهیم . البته لابد دیگر اسم حزب ,کمونیست کاغذی نبود بلکه اسمش حزب کمونیست خرکی بود و آنموقع به هر گوش خر ملا و دم خر ملا نصرالدین یک پرچم حزبی آویزان می کردند و دربدری خر ملا نصرالدین را به پای علاقه وافر خر ملا به حزب کمونیست خرکی می گذاشتند و در نشریات حزبی خود مقاله هایی در تمجید پایبندی و علاقه خر ملا به حزب کمونیست خرکی به رشته تحریر در می آوردند و چنانکه خر ملا اعتراض می کرد اعتراض اورا نشانه آوانتوریسم او می نامیدند و حتی اورا تهدید به اخراج از حزب کمونیست خرکی می کردند. 

نوشته ای از: طنز نویس خرکی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر